Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö r.y. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä Aluejärjestö ja sen hallituksesta nimeä johtokunta. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja tehtävät

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia Helsingin kaupungissa toimivien rekisteröityjen siirtola- ja ryhmäpuutarhayhdistysten yhdyssiteenä ja yhteistyöjärjestönä sekä toimia olemassa olevien siirtola- ja ryhmäpuutarhojen säilyttämiseksi ja niiden hoidollisen tason kohottamiseksi, edistää siirtola- ja ryhmäpuutarhatoimintaa, sen tunnetuksi tekemistä, laajentumista ja uusien siirtola- ja ryhmäpuutarhojen perustamista Helsingin kaupungin alueelle tarjota jäsenyhdistystensä jäsenille neuvonta-, kurssi- sekä retkeily-, urheilu- ja juhla-tilaisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Aluejärjestö

 • ylläpitää kiinteää yhteyttä Helsingin kaupungin niihin elimiin, joiden toiminta-alaan tai päätäntävaltaan siirtola- ja ryhmäpuutarha-asiat kuuluvat,

 • tekee näille kaupungin elimille tarpeelliseksi katsottuja esityksiä, jotka ovat omiaan tehostamaan ja auttamaan alueen siirtola- ja ryhmäpuutarhatoimintaa ja kohottamaan sen tasoa,

 • ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa jäsenyhdistystensä kesken,

 • järjestää esitelmä-, tiedotus-, juhla-, urheilu- ja muita vastaavanlaiseen toimintaan soveltuvia tilaisuuksia yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa ja koordinoi toimintaa,

 • ylläpitää yhteyttä sellaisiin järjestöihin, joiden toiminta läheisesti sivuaa siirtola- ja ryhmäpuutarhatoimintaa sekä pyrkii ylläpitämään yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

3 § Jäseneksi liittyminen, eroaminen tai erottaminen

Liittyminen

Aluejärjestön jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki sen toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt siirtola- ja ryhmäpuutarhayhdistykset. Jäsenhakemus on toimitettava viimeistään tammikuun aikana Aluejärjestön johtokunnalle, joka esittää sen lausunnollaan varustettuna Aluejärjestön vuosikokoukselle hyväksymistä varten. Aluejärjestön johtokunta ilmoittaa hakijalle jäseneksi hyväksymisestä sekä samalla siitä, mistä ajankohdasta alkaen yhdistys on velvollinen maksamaan jäsenmaksun sekä jäsenmaksun suuruuden.

Eroaminen

Jäsenyhdistys voi erota Aluejärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Aluejärjestön johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti Aluejärjestön kokouksen pöytäkirjaan. Eroava yhdistys on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa Aluejärjestölle sen vuosineljänneksen loppuun, jonka kuluessa eroamisilmoitus on tehty.

Erottaminen

Aluejärjestön vuosikokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenyhdistyksen, jos se toimii vastoin näitä sääntöjä taikka ei noudata Aluejärjestön kokouksen tai johtokunnan tekemiä päätöksiä. Erotettu yhdistys on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sen vuosineljänneksen loppuun jonka aikana erottamispäätös on tehty.

4 § Jäsenmaksut

Jäsenyhdistyksen tulee suorittaa Aluejärjestölle jäsenmaksu, jonka suuruuden Aluejärjestön vuosikokous määrää. Vuosikokous päättää niinikään milloin ja miten jäsenmaksut suoritetaan. Toimintansa rahoittamiseksi Aluejärjestö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja huvitilaisuuksia. Aluejärjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta.

5 § Vuosikokous

Päätäntävalta Aluejärjestön asioissa on sen kokouksella.

Vuosikokous on pidettävä huhtikuun aikana ja ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa tai kun 1/10 Aluejärjestön jäsenistä niin vaatii. Kokouskutsut on toimitettava jäsenyhdistyksille kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokouspäivää ja yksi (1) viikko ennen ylimääräistä kokousta. Aluejärjestön kokouksiin on jokaisella jäsenyhdistyksellä oikeus valita kaksi (2) edustajaa. Aluejärjestön kokouksissa on kullakin läsnä olevalla jäsenyhdistyksen edustajalla yksi (1) ääni.

Aluejärjestön kokous on päätösvaltainen kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.

 3. Esitetään johtokunnan toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta ja tehdään sen aiheuttamat päätökset.

 4. Esitetään kuluneen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, tai muista tilinpäätöksen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

 5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle ja päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajasta ja -tavasta.

 6. Valitaan puheenjohtaja sekä johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet alkavalle toimintakaudelle.

 7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.

 8. Käsitellään jäsenyhdistysten ja johtokunnan esittämät muut asiat.

6 § Johtokunta

Aluejärjestön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, joka kaikista toimistaan on vastuussa Aluejärjestön kokoukselle.

Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kunkin jäsenyhdistyksen piiristä valittavat

yksi (1) varsinainen jäsen ja hänen yksi (1) henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu:

 1. Kutsua koolle kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat.

 2. Laatia vuosikokoukselle toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta ja esittää laatimansa toimintasuunnitelma tulevaa toimintakautta varten.

 3. Toimittaa tilintarkastajille taloudenhoitajan laatima tilinpäätös vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

 4. Hoitaa näiden sääntöjen ja Aluejärjestön kokousten päätösten mukaan Aluejärjestön toimintaan kuuluvat asiat.

 5. Valvoa näiden sääntöjen ja Aluejärjestön kokousten päätösten noudattamista.

 6. Johtokunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimenkirjoittajat. Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

 7. Johtokunnalla on oikeus asettaa avukseen keskuudestaan 3–5 jäseninen työvaliokunta sekä myös työjaostoja toimintaan liittyvien asioiden valmistelua varten.

 8. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä.

 9. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava johtokunnan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää.

7 § Tilit ja niiden tarkastaminen

Aluejärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain. Jäljennös tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnosta on toimitettava jäsenyhdistyksille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokouksen kokouspäivää.

8 § Nimenkirjoittajat

Aluejärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun johtokunnan keskuudestaan oikeuttaman nimenkirjoittajan kanssa.       

9 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia johtokunnan esityksestä tai jäsenyhdistyksen johtokunnalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta tekemästä esityksestä. Muutos hyväksytään, jos ylipuolet (>1/2)vuosikokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

10 § Aluejärjestön purkaminen

Aluejärjestö voidaan purkaa ainoastaan vuosikokouksen päätöksellä jos vähintään ¾ kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä kannattaa. Aluejärjestön purkautuessa jäljellejääneet varat luovutetaan Suomen Siirtolapuutarhaliitto r.y:lle ehdolla, että mikäli samoja tarkoituksia omaava vastaavanlainen järjestö perustetaan viiden (5) vuoden sisällä Aluejärjestön purkautumisesta, on Suomen Siirtolapuutarhaliitto r.y. velvollinen luovuttamaan varat sille.

11 § Yhdistyksiä koskeva lainsäädäntö

Muissa kohdin Aluejärjestö noudattaa voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Säännöt hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 13.03.2006