På svenska

Koloniträdgårdarna i Helsingfors

Vad är  en koloniträdgård?

En koloniträdgård är ett enhetligt område för trädgårdsodling, indelat i koloniträdgårdslotter. Koloniträdgårdsverksamheten befrämjar ett ekologiskt och  etiskt sätt att leva. Varje koloniträdgård administreras  av en förening för detta ändamål. Lotternas odlare  hör till sin koloniträdgårds förening. Koloniträdgårdslotterna varierar betydligt till storleken. På lotten finns en stuga och ofta annan bebyggelse. Man får övernatta i stugan. På lotterna odlas  nyttoväxter, fruktträd och blommor. Under sommar - säsongen är koloniträdgårdarna öppna dagtid som  parkområden för besökare. Själva odlingslotterna är  privatområde. Koloniträdgårdsföreningarna arrangerar allmänna  evenemang, som midsommar- och skördefester.  Föreningarnas klubbhus innehåller kök och mötes - utrymmen. Föreningarna sköter koloniträdgårdarnas  allmänna områden och gemensamma byggnader till  största delen genom odlarnas eget frivilliga arbete  

Hur fungerar  koloniträdgårdarna?

Det finns nio koloniträdgårdar i Helsingfors.  Koloniträdgårdsföreningarna hyr områdena av  Helsingfors stad. Det gällande hyreskontraktet  är i kraft till slutet av år 2026. Staden överförde  administrationen och områdens skötsel till koloni - trädgårdsföreningarna år 1997. Föreningarna hyr  lotterna vidare till de enskilda odlarna. Lotten får användas enbart för koloniträdgårds - verksamhet och den kan inte ens delvis överlåtas  till någon utomståendes användning. Odlaren är  förpliktigad att hålla lotten och dess byggnader i  gott skick och att följa bestämmelserna som gäller  på området. I byggnadskontorets direktiv finns  bestämmelser bland annat om högsta tillåtna höjd  på häckar och träd. Staden och föreningarna har  gett direktiv gällande byggande

Hur blir man odlare?

En odlare kan sälja lottens hyresrätt, byggnader  och planteringar till en annan person på den fria  marknaden. Lotter kan innehas enbart av personer  skrivna och fast bosatta i Helsingfors.  

Hur ser koloniträdgårdarnas framtid ut?

Privat odlande är mycket populärt. Koloniträdgårdarna är viktiga grönområden i staden. Helsingfors  stad planerar nya koloniträdgårdsområden och  utvidgning av vissa gamla koloniträdgårdar.

Koloniträdgårdarna i Helsingfors

  1. Brunakärr Koloniträdgårdsförening rf, svenskspråkig förening, grundad 1918, 5,3 ha,  115 lotter, 135–680 m 2 , stugorna max. 24 m 2
  2. Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry (Hertonäs), grundad 1934, 7,5 ha, 182 lotter, 300–800 m 2 ,  stugorna max. 35 m 2 + loft
  3. Klaukkalanpuiston Ryhmäpuutarha ry (Klasas), grundad 1977, 5 ha, 113 lotter, 270–491 m 2 ,  stugorna max. 30 m 2 + loft
  4. Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry (Gumtäkt),  grundad 1927, 12 ha, 266 lotter, 225–580 m 2 ,  stugorna max. 26 m 2
  5. Marjaniemen Ryhmäpuutarha ry (Marudd), grundad 1946, 18 ha, 320 lotter, 300–560 m 2 ,  stugorna max. 35 m 2
  6. Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys ry (Åggelby),  grundad 1940, 15 ha, 203 lotter, 383–433 m 2 ,  stugorna max. 36 m 2 + loft
  7. Pakilan Siirtolapuutarhayhdistys ry (Baggböle),  grundad 1948, 20,7 ha, 320 lotter, 300–850 m 2 ,  stugorna max. 33 m 2 + loft
  8. Talin Siirtolapuutarhayhdistys ry (Tali),  grundad 1936, 15,3 ha, 241 lotter, 330–440 m 2 ,  stugorna max. 35 m 2
  9. Vallilan Siirtolapuutarhayhdistys ry (Vallgård),  grundad 1932, 7,6 ha, 169 lotter, 201–511 m 2 ,  stugorna max. 26 m 2   

Områdesföreningen

Koloniträdgårdarna i Helsingfors bildade en ”områ deskommission” 1938. Namnet ändrades 1957 till  Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry (Områ desföreningen för Helsingfors Koloniträdgårdar rf).  Organisationen fungerar som samarbetsorgan för  koloniträdgårdarna i Helsingfors. Den förmedlar  information, ger utlåtanden och diskuterar med  staden i koloniträdgårdsfrågor. Områdesföreningen  arrangerar de årliga sommarspelen: lekfulla sport- och  kulturtävlingar. Du hittar mera information (på finska) och länkar  till hemsidorna för koloniträdgårdarna i Helsingfors  på områdesföreningens egna hemsidor  www.siirtolapuutarhat.net.  Finska Koloniträdsgårdsförbundet, www.siirtolapuutarhaliitto.fi, är en nationell  organisation med internationella kontakter.  

 

Helsingin Siirtolapuutarhojen  Aluejärjestö ry  (Områdesföreningen  för Helsingfors Koloniträdgårda r rf)